FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Ponie­waż urzą­dze­nia dużego AGD są mało wygodne do prze­no­sze­nia, dla Pań­stwa wygody świad­czymy usługi z dojaz­dem na miej­sce. Obec­nie dojeż­dżamy do Kra­kowa oraz naj­bliż­szych oko­lic. Jeste­śmy zaopa­trzeni w nie­zbędne czę­ści zamienne, aby mak­sy­mal­nie skró­cić czas napraw. 

Zazwy­czaj naprawy są wyko­ny­wane tego samego dnia „od ręki”. Do przy­pad­ków, w któ­rych potrzebna jest druga wizyta, należy wymiana łożysk, poważ­niej­sza rege­ne­ra­cja elek­tro­niki lub jeśli do naprawy są konieczne mniej popu­larne czę­ści.

Jak naj­bar­dziej! Przy­jeż­dżamy z nasta­wie­niem, żeby sprzęt napra­wić. Ser­wi­sanci mają ze sobą bar­dzo sze­roki zasób czę­ści i narzę­dzi co spra­wia, że praw­do­po­do­bień­stwo napra­wie­nia sprzętu tego samego dnia w naszym ser­wi­sie jest bar­dzo wyso­kie.
W sytu­acjach, gdy do wymiany jest bar­dziej nie­ty­powa część wyma­ga­jąca zamó­wie­nia — jest to jak naj­bar­dziej do zre­ali­zo­wa­nia. Mamy dostęp do czę­ści zamien­nych każ­dego wio­dą­cego pro­du­centa AGD.

Oczy­wi­ście. Decy­zja czy urzą­dze­nie napra­wić należy do Cie­bie. My jeste­śmy od tego, aby pomóc Ci pod­jąć wła­ściwą. Ser­wi­sant na miej­scu dokład­nie spraw­dzi nie tylko zgła­szany pro­blem, ale rów­nież ogólny stan urzą­dze­nia. Po dia­gno­zie poda Ci dokładną wycenę usu­nię­cia usterki — jeśli wtedy zde­cy­du­jesz, że korzyst­niej dla Cie­bie jest zakoń­czyć tylko na dia­gno­zie, możemy zakoń­czyć usługę na tym eta­pie.

Dostępna jest tylko płat­ność gotówką. Nato­miast przy­bli­żony koszt naprawy poda­jemy pod­czas zgła­sza­nia obja­wów usterki, tak aby byli Pań­stwo przy­go­to­wani jakich kosz­tów można się spo­dzie­wać. W więk­szo­ści przy­pad­ków mie­ścimy się w poda­wa­nych wideł­kach ceno­wych, a droż­sze naprawy wiążą się zwy­kle z koniecz­no­ścią zamó­wie­nia czę­ści, więc tutaj będą mieli Pań­stwo czas się przy­go­to­wać.

Mamy dostęp do wszyst­kich pro­du­ko­wa­nych przez wio­dą­cych pro­du­cen­tów czę­ści zamien­nych. Dla wielu czę­ści możemy zapro­po­no­wać zarówno ory­gi­nały, jak i spraw­dzone, dobrej jako­ści zamien­niki. Sytu­acje, że do danego urzą­dze­nia nie ma już czę­ści zamien­nych oczy­wi­ście, mogą się zda­rzyć, jed­nak z reguły tyczy się to bar­dzo sta­rych urzą­dzeń. Jeżeli inte­re­suje Cię dostęp­ność kon­kret­nej czę­ści, zapra­szamy do kon­taktu z nami, po wysła­niu nam tabliczki zna­mio­no­wej urzą­dze­nia spraw­dzimy bez­płat­nie jej dostęp­ność i cenę jesz­cze przed wizytą ser­wi­santa.

Sądzisz, że w tym dziale powinna się znaleźć odpowiedź na jeszcze jakieś pytania? Napisz do nas na  serwis@serwis.expertagd.pl