Naprawa pralek

Pomożemy Ci rozwiązać problemy takie jak...

Mokre pranie, woda pozostaje w pralce — pralka nie odwirowuje wody
Wyciek wody

Pralka nie włącza się lub w ogóle się nie świeci, jest martwa
Pralka wybija korki

Pralka zatrzymuje się w trakcie pracy
Uwięzione pranie — pralka nie chce się otworzyć

Problemy związane z głośną pracą pralki
Wymiana łożysk
Wymiana amortyzatorów

Wymiana fartucha (uszczelki)
oraz wielu innych części

Znaczące wydłużanie się czasu prania
Pralka nie załącza sie, brak reakcji na zamknięcie drzwiczek

Podając nam objawy i markę urządzenia, wstępnie wycenimy Twoją naprawę. Telefonicznie pod 609 649 822 lub wysyłając nam wiadomość.

GWARANCJA

Stosujemy części sprawdzonych producentów. W połączeniu z naszym doświadczeniem daje to, skuteczną naprawę i długą bezawaryjność urządzenia.

NAPRAWA ELEKTRONIKI​

Jeste­śmy przy­go­to­wani do naprawy uste­rek zwią­za­nych z elek­tro­niką. Prze­kłada się to na szyb­szą naprawę w lepszej cenie.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Serwisanci mają ze sobą grzałki, pompki, zawory, prze­kaź­ni­ki… i wiele innych czę­ści, Te mniej spo­ty­kane zamó­wimy dla Cie­bie.

Napraw skutecznie pralkę bez wychodzenia z domu. Umów się na wizytę serwisanta i załatw problem przy pierwszym spotkaniu. Korzystając z naszego serwisu AGD, zyskujesz pewność dobrze wykonanej usługi przez naszych serwisantów. Sprawimy, że szybko poczujesz ulgę uratowanego urządzenia.

Wyróżniamy się tym, że nasi serwisanci jeżdżą samochodami dostawczymi, aby zmieścić odpowiednio dużą ilość części. Dzięki temu uszkodzone elementy wymieniamy od ręki, rozwiązując problem przy pierwszej wizycie. 

Kłopoty z elektroniką ? Umawiając się z nami, przestajesz bać się wysokich kosztów wymiany modułu.  Regenerowanie programatorów to u nas codzienność. Nasi bardzo doświadczeni serwisanci rozwiązują sprawy na miejscu.

Dzięki wszyst­kim powyż­szym wymie­nio­nym cechom uzy­sku­jemy najwyższe wyniki wśród serwisów. Prawie 80% pra­lek napra­wiamy przy pierw­szej wizy­cie. Ponad 90% uste­rek koń­czymy suk­ce­sem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz do nas, przedstaw nam problem, a my udzielimy Ci wstępnej wyceny i pomożemy w decyzji.

Bar­dzo czę­sto dosta­jemy zgło­sze­nia z obawą, że w pralce do wymiany jest pro­gra­ma­tor. Nato­miast w rze­czy­wi­sto­ści usterka taka zda­rza się sto­sun­kowo rzadko. W więk­szo­ści przy­pad­ków takie pro­blemy oka­zują się być znacz­nie mniej poważne, niż mogłoby się wyda­wać i naprawy koń­czą się na roz­sąd­nych kwo­tach, a pralki służą swoim wła­ści­cie­lom przez kolejne lata.

Co jed­nak jeśli w naszym przy­padku fak­tycz­nie doj­dzie do uszko­dze­nia modułu? Osta­tecz­nie można wymie­nić taki moduł na nowy, aczkolwiek w więk­szo­ści przy­pad­ków można go z suk­ce­sem zre­ge­ne­ro­wać. Jeste­śmy w naszym ser­wi­sie przy­go­to­wani na naprawę elek­tro­niki, w wielu przy­pad­kach robimy to już na miej­scu.

Zazwy­czaj decy­du­jąc się na naprawę, chcemy unik­nąć zbęd­nego wydatku zwią­za­nego z kup­nem nowego urzą­dze­nia, kiedy nasza obecna pralka może nam posłu­żyć kolejne kilka lat.

W więk­szo­ści przy­pad­ków naprawa fak­tycz­nie jest świet­nym roz­wią­za­niem, a jej koszt jest kilka razy mniej­szy niż nowa pralka.

Kiedy odra­dzamy naprawę? Przede wszyst­kim jeśli urzą­dze­nie ma już swoje lata, co dla pra­lek jest wie­kiem w oko­li­cach 12 lat lub wię­cej. Jest to zwy­kle już taki wiek, że nawet z pozoru błahe usterki potra­fią się kom­pli­ko­wać lub w nie­da­le­kiej przy­szło­ści mogą wystą­pić kolejne. Nie­raz czę­ści zamienne nie są już do nich dostępne.

W niektórych sytuacjach warto zacząć od samodzielnej próby rozwiązania problemu.

Jeżeli pralka nie włącza się – jest martwa, najlepiej zacząć od sprawdzenia, czy gniazdko jest  sprawne oraz, czy nie są opuszczone stopki bezpieczników. 

Jeżeli pralka nie reaguje na przyciski, sprawdź, czy nie jest np. włączony tryb zabezpieczenia przed dziećmi. 

Przy problemach z odpompowaniem wody dobrze zacząć od przeczyszczenia filtru. 

Naprawiamy pralki każdej marki m.in.:

BOSCH

Beko

Indesit

Gorenje

Siemens

Amica

Hotpoint Ariston

AEG

IKEA

Zanussi

Candy

Mastercook