Nasi zaprzy­jaź­nieni klienci czę­sto okre­ślają nas mia­nem „anio­łów stró­żów” ich sprzę­tów. Wypra­co­wa­li­śmy sobie taki wize­ru­nek dzięki rze­tel­no­ści, uczci­wo­ści oraz sym­pa­tycz­nemu podej­ściu. Celu­jemy w szyb­kie, spraw­dzone i dłu­go­trwałe roz­wią­za­nie pro­ble­mów.

Nasz zespół składa się z mło­dych wybit­nych ludzi spra­gnio­nych dal­szych suk­ce­sów. Z racji, że sta­wiamy sobie wysoko poprzeczkę jeśli cho­dzi o poziom usług – zaliczamy się do mniej­szych ser­wi­sów i w dużej mie­rze obsłu­gu­jemy zaprzy­jaź­nio­nych klien­tów lub z pole­ce­nia. Posia­damy służ­bowe samo­chody dostaw­cze, w któ­rych prze­wo­żone są liczne czę­ści, dzięki czemu jeste­śmy w sta­nie wyko­ny­wać natych­mia­stowe naprawy już przy pierw­szym spo­tka­niu a dla cięż­szych przy­pad­ków mamy moż­li­wość trans­portu na warsz­tat i zana­li­zo­wa­nia ich dogłęb­niej.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Związanego z wyborem i czekaniem na nowy sprzęt oraz jego montaż

OSZCZĘDNOŚĆ
PIENIĘDZY

Koszt naprawy stanowi ułamek ceny nowego sprzętu

Czemu warto naprawiać urządzenia?

Jak wiadomo, koszt naprawy jest ułam­kiem ceny kupna nowego sprzętu. Zazwy­czaj awa­rie powo­duje tylko jedna z czę­ści, a reszta jest w bar­dzo dobrym sta­nie. Dzięki napra­wie dalej uży­wasz swo­jego spraw­dzo­nego sprzętu.

Decy­du­jąc się na naprawę, oszczę­dzasz nie tylko pie­nią­dze, ale rów­nież mnó­stwo czasu i ner­wów. To wła­śnie naprawa jest naj­szyb­szym pozby­ciem się pro­blemu na sku­tek awa­rii. Na dostar­cze­nie nowego sprzętu pocze­kasz dłu­żej, niż na naprawę nie mówiąc już o kosz­cie nowego sprzętu.

Twoim uszko­dzo­nym sprzę­tem zaj­miemy się kom­plek­sowo, napra­wia­jąc go nawet już przy pierw­szej wizy­cie. Ominą Cię dyle­maty z szu­ka­niem i wybo­rem urzą­dze­nia, uma­wia­niem się na trans­port oraz mon­taż, a także unik­niesz zwąt­pie­nia, czy nowy sprzęt spełni Twoje ocze­ki­wa­nia.