Informacje o cookies

Poli­tyka pli­ków „cookies” ser­wisu www.exper­tagd.pl

 1. Poprzez piki „cookies” należy rozu­mieć dane infor­ma­tyczne prze­cho­wy­wane w urzą­dze­niach koń­co­wych użyt­kow­ni­ków, prze­zna­czone do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. W szcze­gól­no­ści są to pliki tek­stowe, zawie­ra­jące nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 2. Ser­wis nie zbiera w spo­sób auto­ma­tyczny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.
 3. Pliki cookies prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron ser­wisu. Ope­ra­tor wyko­rzy­stuje te pliki do:
 4. moż­li­wo­ści logo­wa­nia i utrzy­my­wa­nia sesji użyt­kow­nika na każ­dej kolej­nej stro­nie ser­wisu
 5. dopa­so­wa­nia zawar­to­ści strony inter­ne­to­wej do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika, przede wszyst­kim pliki te roz­po­znają jego urzą­dze­nie, aby zgod­nie z jego pre­fe­ren­cjami wyświe­tlić stronę
 6. do two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk z wyłą­cze­niem moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­nika.
 7. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane przez part­ne­rów ope­ra­tora strony inter­ne­to­wej, w tym w szcze­gól­no­ści użyt­kow­ni­ków strony inter­ne­to­wej, pod­le­gają ich wła­snej poli­tyce pry­wat­no­ści.
 8. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych nam danych opra­co­wa­li­śmy wewnętrzne pro­ce­dury i zale­ce­nia, które mają zapo­biec udo­stęp­nie­niu danych oso­bom nie­upo­waż­nio­nym. Kon­tro­lu­jemy ich wyko­ny­wa­nie i stale spraw­dzamy ich zgod­ność z odpo­wied­nimi aktami praw­nymi – ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych, ustawą o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną, a także wszel­kiego rodzaju aktach wyko­naw­czych i aktach prawa wspól­no­to­wego
 9. Stan­dar­dowo opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione przez Użyt­kow­nika w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę „cookies” w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym prze­sła­niu na urzą­dze­nia użyt­kow­nika.
 10. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej).

Przy­kła­dowe opcje edy­to­wa­nia w popu­lar­nych prze­glą­dar­kach:

 1. Ope­ra­tor Ser­wisu infor­muje, że zmiany usta­wień w prze­glą­darce inter­ne­to­wej użyt­kow­nika mogą unie­moż­li­wić poprawne dzia­ła­nie Stron Inter­netowych.