SERWIS PIEKARNIKÓW AMICA

Amica to nasz rodzimy pro­du­cent AGD, w nie­mal co dru­gim Pol­skim domu znaj­dziemy sprzęt tej marki. Swoją dzia­łal­ność roz­po­częła od pro­duk­cji kuche­nek. Do dziś to wła­śnie kuchenki i pie­kar­niki naj­bar­dziej koja­rzą się z tą marką, cho­ciaż w asor­ty­men­cie Amici znaj­dziemy rów­nież mnó­stwo innych nie­zbęd­nych urzą­dzeń domo­wych: pra­lek, zmy­wa­rek, lodó­wek czy mniej­szego AGD.

Pie­kar­niki tej marki należą do ści­słej czo­łówki naj­chęt­niej kupo­wa­nych pie­kar­ni­ków. Ponadto w więk­szo­ści modeli ich kon­struk­cja jest sto­sun­kowo pro­sta, co spra­wia, że naprawy na ogół są ska­zane na suk­ces, a koszt zamyka się w roz­sąd­nych cenach. Jeśli cho­dzi o czę­ści zamienne, to rów­nież ich dostęp­ność jest świetna.

POPULARNOŚĆ

★★★★★
Ogromna. Piekarniki Amica są jednymi z najczęściej kupowanych, co również przekłada się na dobrą znajomość tych piekarników wśród serwisantów.

KOSZT CZĘŚCI

★★★★★
Niski. Części piekarników Amica są bardzo niskie, zarówno dzięki bardzo dużej ich popularności, jak i braku przeładowania urządzeń drogimi funkcjonalnościami.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI

★★★★★
Świetna. Większość części jest dostępna od ręki.