SERWIS PIEKARNIKÓW MASTERCOOK

Pie­kar­niki firmy Master­cook są jed­nymi z naj­po­pu­lar­niej­szych w pol­skich kuch­niach. Odz­na­czają się wysoką funk­cjo­nal­no­ścią i bez­a­wa­ryj­no­ścią. Zwy­kle w przy­padku awa­rii naprawa jest sto­sun­kowo tania i mało skom­pli­ko­wana, a urzą­dze­nie może jesz­cze słu­żyć przez kolejne lata.

W naszym ser­wi­sie napra­wisz pie­kar­niki i kuchenki marki Master­cook zarówno wol­no­sto­jące z kla­sycz­nych serii takich jak Dyna­mic, Future, Ele­gance czy now­szych modeli do zabu­dowy.

Zaj­mu­jemy się kom­plek­sową naprawą — pro­ble­mami typowo mecha­nicz­nymi, jak i zwią­za­nymi z elek­tro­niką lub zega­rem. Mimo że firma Master­cook Fagor zakoń­czyła już dzia­łal­ność, z racji na bar­dzo dużą popu­lar­ność tej marki nasi ser­wi­sanci są świet­nie z nią zazna­jo­mieni i gotowi pomóc Ci z nie­mal każ­dym pro­blem. Mamy rów­nież dostęp do czę­ści zamien­nych tej firmy. Tych naj­po­pu­lar­niej­szych „od ręki” co spra­wia, że możemy napra­wić Twój pie­kar­nik bły­ska­wicz­nie już przy 1 wizy­cie.

Mastercook Elegance Future Dynamic

POPULARNOŚĆ

★★★★★
Olbrzy­mia. Master­cook to marka pie­kar­ni­ków kocha­nych przez użyt­kow­ni­ków oraz świet­nie znana w ser­wi­sach AGD.

KOSZT CZĘŚCI

★★★★★
Niski. Ceny czę­ści pie­kar­ni­ków Master­cook w porów­na­niu do innych marek są jed­nymi z naj­niż­szych.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI

★★★★☆
Dobra. Popu­lar­ność czę­ści jest dobra, pra­wie wszyst­kie są dostępne na już lub na zamó­wie­nie. W bar­dzo rzad­kich przy­pad­kach może się zda­rzyć brak moż­li­wo­ści ich zdo­by­cia.

Części zamienne Mastercook

Kuchenki Master­cook należą do czo­łówki napra­wia­nych przez nas pie­kar­ni­ków — więk­szość czę­ści nasi ser­wi­sanci mają stale na wypo­sa­że­niu samo­cho­dów m.in. czę­ści takie jak:

  • grzałki
  • termostaty
  • silniki wiatraka
  • regulatory
  • części elektroniczne
W przypadku mniej typowych części jesteśmy je w stanie dla Państwa zamówić.