Serwis pralek electrolux

Wła­ści­ciele pra­lek Elec­tro­lux przy zaku­pie kie­rują się przede wszyst­kim lep­szą jako­ścią i roz­wią­za­niami w porów­na­niu do kon­ku­ren­cji. Pralki tej marki znaj­dują się na szczy­cie naj­le­piej zapro­jek­to­wa­nych pra­lek łado­wa­nych od góry.

Pralki Elec­tro­lux odz­na­czają się dobrze zapro­jek­to­waną kon­struk­cją. Jeśli prze­stają dzia­łać to zwy­kle z powodu nadmier­nej eks­plo­ata­cji lub złego trak­to­wa­nia. Dzięki temu, że nasi ser­wi­sanci wypo­sa­żeni są w czę­ści eks­plo­ata­cyjne, w postaci pom­pek, grza­łek, amor­ty­za­to­rów itd. możemy pozbyć się pro­blemu nawet przy pierw­szej wizy­cie. Unik­niemy jak przy innych marek nie­spo­dzia­nek w postaci czę­ści na zamó­wie­nie.

Jed­nym z cha­rak­te­ry­stycz­nych roz­wią­zań są zestawy pio­rące (składa się ze zbior­nika bębna, łożysk uszczel­nia­cza, koła paso­wego).

W pral­kach łado­wa­nych od góry sto­suję się pakiety uło­ży­sko­wań. Dzięki temu ser­wi­sant wypo­sa­żony w spe­cjalny klucz wymie­nia uło­ży­sko­wa­nia pod­czas jed­nej wizyty spra­wia to, że omi­jamy drugą wizytę w celu „wybi­cia” łożysk na warsz­ta­cie.

W pral­kach łado­wa­nych od przodu fak­tycz­nie sto­suje się zbior­nik pozba­wiony kla­sycz­nej wymiany łożysk, ale dzięki temu pralki są zna­cząco tań­sze w zaku­pie. Nato­miast pro­jek­tanci wyka­zali się nad­zwy­czaj­nym spry­tem. Zwy­kle naj­słab­szym ogni­wem są łoży­ska, sim­me­ring, to one powo­dują, że należy roze­brać całą pralkę, co wiąże się, że usługa jest droż­sza od stan­dar­do­wej. Tu kon­struk­to­rzy zapro­jek­to­wali zespół pio­rący, który chroni się przed prze­cią­ża­niem, powo­dując, że zużywa się dzięki temu tylko koło pasowe. Należ pamię­tać o tym, że pralki wyko­rzy­stu­jące zbior­nik spa­wane są znacz­nie tań­sze od roz­bie­ral­nych, co pozwala sprze­dać pro­du­cen­tom pralkę w niż­szej cenie. Dodajmy jesz­cze, że zespoły pio­rące w Elec­tro­luk­sie są zapro­jek­to­wane wręcz na cały żywot pralki, czyli około 12 lat.

POPULARNOŚĆ

★★★
Umiarkowana.

KOSZT CZĘŚCI

★★★★
Średni.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI

★★★★
Dobra.